Ở New South Wales, những người bị thương tại nơi làm việc có thể yêu cầu bồi thường theo Đạo luật Bồi thường cho Người lao động 1987 Số 70 (Workers Compensation Act 1987 No 70). 

Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Tiểu bang (State Insurance Regulatory Authority – SIRA) là cơ quan của Chính phủ NSW chịu trách nhiệm điều chỉnh hệ thống bồi thường cho người lao động của NSW. Có ba loại công ty bảo hiểm trong hệ thống bồi thường cho người lao động của NSW: iCare, công ty tự bảo hiểm và công ty bảo hiểm chuyên biệt. 

iCare / Bảo hiểm cho người lao động

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2015, WorkCover NSW đã được thay thế bởi ba thực thể mới, đó là SafeWork NSW, Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Tiểu bang và iCare. Các thực thể này có tất cả các dịch vụ và chức năng mà WorkCover NSW đã cung cấp trước đó. 

iCare là chương trình bồi thường cho người lao động của New South Wales cung cấp các phúc lợi và bồi thường cho những người bị thương trong các vụ tai nạn tại nơi làm việc. 

iCare cung cấp chương trình ‘không có lỗi’, theo đó nhân viên sẽ có quyền nhận tiền bồi thường theo luật định nếu nhân viên đó được coi là ‘người lao động’ và chịu chấn thương phát sinh từ hoặc trong quá trình làm việc. Cũng có những trường hợp trong đó các nhà thầu phụ cũng sẽ được phân loại là “người lao động” hoặc “được coi là người lao động” theo chương trình và do đó được hưởng các khoản trợ cấp bồi thường cho người lao động. 

Nếu một người bị thương hoặc vết thương trở nên trầm trọng hơn, hoặc sức khỏe của họ bị ảnh hưởng bởi nơi làm việc, họ có thể được iCare bồi thường. 

Người lao động bị thương phải báo cáo chấn thương của họ cho người sử dụng lao động và điền vào mẫu yêu cầu iCare. Người lao động bị thương cũng được yêu cầu có Giấy chứng nhận sức khỏe (Certificate of Capacity) từ bác sĩ của mình. 

Các lợi ích dành cho người lao động bị thương thông qua iCare bao gồm tiền lương hàng tuần, chi phí y tế, khoản thanh toán một lần cho thương tật vĩnh viễn của người lao động bị thương và chi phí đi lại cho các cuộc hẹn y tế. 

Bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động (Yêu cầu theo Thông luật về Bồi thường cho Người lao động)

Các khoản bồi thường thiệt hại do Tai nạn Lao động là riêng biệt với các phúc lợi dành cho một người thông qua iCare. 

Người lao động có thể có quyền đối với tiền đền bù thiệt hại (bồi thường) theo thông luật khi người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ chăm sóc hoặc khi người sử dụng lao động hoặc người khác không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của họ và kết quả là người lao động đã bị thương . 

Tuy nhiên, một người lao động bị thương sẽ chỉ có quyền được bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động nếu họ được đánh giá là bị thương tật vĩnh viễn với ít nhất 15% thương tật toàn thân – điều này có thể theo thỏa thuận với công ty bảo hiểm hoặc theo đánh giá của Ủy ban Thương tật Cá nhân. 

Người sử dụng lao động được yêu cầu phải có bảo hiểm bồi thường cho người lao động cho nhân viên tại nơi làm việc của họ. Chương trình bảo hiểm này bao gồm: 

 • Nhân viên thời vụ và cố định; 
 • Nhân viên toàn thời gian và bán thời gian; 
 • Lao động tự do; và 
 • Những người được coi là người lao động 

 

Các loại thương tích được bảo hiểm bao gồm: 

 • Thương tật tại nơi làm việc, do lao động hoặc trong các hoạt động công việc; 
 • Bệnh tật do công việc; 
 • Các tình trạng sẵn có hoặc các bệnh trầm trọng hơn do công việc; 
 • Chấn thương phải chịu đựng trong khi được điều trị y tế cho một chấn thương lao động riêng biệt; và 
 • Tổn thương tâm lý và các chấn thương liên quan đến căng thẳng. 

 

Để chứng minh sơ suất, người lao động bị thương phải chứng minh rằng: 

 • Người sử dụng lao động (Bị đơn) có nghĩa vụ chăm sóc người lao động bị thương, có nghĩa là người sử dụng lao động phải thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo an toàn cho người lao động; và 
 • Người sử dụng lao động (Bị đơn) đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc đối với người lao động bị thương, nghĩa là người sử dụng lao động bị đơn đã làm điều gì đó gây ra thương tích cho người lao động hoặc không làm điều gì đó có thể ngăn chặn thương tích của người lao động một cách hợp lý. 

 

Nếu một người có thể chứng minh rằng họ đã bị chấn thương nghiêm trọng do sơ suất của người sử dụng lao động, họ có thể được bồi thường đối với: 

 • Tổn thất kinh tế trong quá khứ; 
 • Quyền lợi hưu trí trong quá khứ; 
 • Tổn thất kinh tế trong tương lai; và 
 • Quyền lợi hưu trí trong tương lai. 

 

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến số tiền bồi thường mà một người có thể được hưởng chủ yếu liên quan đến sự khác nhau giữa cuộc sống được dự đoán của người đó trước và sau khi bị thương. 

Giới hạn thời gian

Ở New South Wales, một người lao động bị thương có ba (3) năm kể từ ngày bị thương để bắt đầu các thủ tục tố tụng. 

Trong trường hợp thương tật cá nhân nghiêm trọng dẫn đến thương tật vĩnh viễn lâu dài hoặc thành viên gia đình tử vong, yêu cầu bồi thường có thể được đưa ra sau thời hạn 3 năm nếu có thể chứng minh được nguyên nhân hợp lý. 

Bảo hiểm hưu trí và tàn tật

Nếu một người không thể làm việc do bệnh tật hoặc chấn thương, họ có thể được hưởng trợ cấp thông qua quỹ hưu trí hoặc các chính sách bảo hiểm khác. Liên hệ với Littles Lawyers để thảo luận xem liệu rằng bạn có đủ điều kiện để đưa ra yêu cầu bảo hiểm hay không. 

Emily Wright và nhóm của chúng tôi là những luật sư chuyên về thương tích cá nhân có thể hỗ trợ bạn với yêu cầu bồi thường của bạn trên cơ sở ‘No Win No Fee’ (Không thắng không tính phí). Nếu bạn muốn được tư vấn liên quan đến yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, vui lòng liên hệ với Emily Wright và Littles Lawyers ngay hôm nay. 

Nguồn: https://littles.co/new-south-wales-workers-compensation-claims-need-to-know-facts/ 

Like? Share it with your friends.