Kaugnay na Batas

Ang Motor Accident Insurance Act 1994 (QLD) (‘the Act) ay namamahala sa pagpapatakbo ng patakaran ng Compulsory Third Party (CTP) sa Queensland, pati na rin ang statutory insurance para sa mga walang insurance at hindi kilalang mga sasakyan sa Queensland. Ang isa sa mga layunin ng batas na ito ay upang isulong at hikayatin ang rehabilitasyon ng mga claimants na nagtamo ng personal na pinsala dahil sa mga aksidente sa mga sasakyan. Kung kaya naman ang batas na ito ay nagpapataw ng mga obligasyon sa mga CTP insurer na nauukol sa pagpopondo sa rehabilitasyon at pagpapagamot para sa mga claimant sa ilang partikular na sitwasyon. 

Alinsunod sa Seksyon 51 ng batas, kapag ang pananagutan ay tinanggap ng CTP insurer, o ang insurer ay sumang-ayon na pondohan ang mga serbisyo sa rehabilitasyon nang walang pag-amin ng pananagutan, ang CTP insurer ay kinakailangan upang matiyak na ang makatwiran at naaangkop na mga serbisyo ay maibibigay sa iyo.  

Bagaman magkakaiba ang mga pinsala at paggaling ng bawat isa, karaniwan nang inirerekomenda ang physiotherapy bilang isang paraan ng paggamot. Ang iba pang uri ng pagpapagamot, tulad ng sikolohikal, ay karaniwang nangangailangan ng patuloy na konsultasyon sa isang kwalipikadong treatment provider. Ang mga sistema ay naitatag na may kinalaman sa mga kaayusan sa pagpopondo para sa patuloy na paunang naaprubahang mga opsyon sa paggamot tulad ng mga ito.  

Pamamaraan

Sa pagpapatuloy ng mga naunang naaprubahang pondo sa pagpapagamot tulad ng physiotherapy at psychological treatment, ito ay makakabawas ng iyong isipin at makapagbibigay ng ginhawa habang ikaw ay nagpapagaling. Ngunit paano nga ba itinatatag ang ganitong kasunduan?  

Pagkatapos ng iyong unang konsultasyon sa isang treatment provider, ito ay magbibigay ng Provider Treatment Plan, na humihiling ng pondo mula sa CTP insurer. Ang Provider Treatment Plan ay naglalaman ng iba’t-ibang bagay, kabilang na ang subjective o objective na pagsusuri ng iyong kalagayan, ang probisyonal na diagnosis ng manggagamot sa iyong mga pinsala, ang iyong kakayahan, mga bagay na nakakaapekto sa iyong paggaling at mga sintomas ng iyong mga pinsala. Importante rin na naglalaman ito ng mga detalye tungkol sa uri ng inirerekomendang paggamot ng treatment provider, kasama ang bilang ng mga sesyon ng paggamot na kinakailangan (halimbawa, X bilang ng mga sesyon sa loob ng Y na linggo.)  

Pagkatapos nito, ibibigay ng iyong treatment provider ang Provider Treatment Plan sa kaukulang CTP insurer. Ang CTP insurer ay susuriin ang Provider Treatment Plan at magpapasya kung ituturing nilang makatwiran at angkop ang paggamot sa mga pangyayari.  Bukod sa mga obligasyon sa batas, ang Motor Accident Insurance Commission ay bumuo ng mga pamantayan at gabay sa rehabilitasyon para sa mga CTP insurer, na nagbibigay ng pinakamahusay na pamantayan ng industriya sa pagtulong sa mga claimant para sa kanilang proseso ng rehabilitasyon. Bagaman hindi ganap na nagbabawal sa legal na paraan tulad sa batas, inaasahan ng Komisyon na ang mga desisyon ng mga CTP insurer ay gagawin batay sa mga pamantayang ito sa rehabilitasyon. Sa pangyayaring ang pondo para sa hinihiling na pagpapagamot ay naaprubahan, maari kang dumalo sa bilang ng mga sesyon na naaprubahan, nang hindi kinakailangang mag-alala sa gastusin ng mga pagpupulong na ito.  

Matapos madaluhan ang mga paunang naaprubahang pinondohan na mga sesyon, mauulit ang mga prosesong nabanggit sa itaas.  

Makipag-ugnayan sa amin

Nahihirapan sa pag-aayos ng mga dokumento kaugnay ng QLD CTP? Sinabi ba ng CTP insurer sa iyo na hindi nila itinuturing na makatwiran at angkop ang paggamot na hiniling ng iyong treatment provider? Tumawag sa Littles Lawyers ngayon. Ipinagpapalagay naming isang pribilehiyo na maaring matulungan ka sa iyong panahon ng pangangailangan. 

Like? Share it with your friends.