Ang mga kaso ng medical negligence ay lubos na kumplikado dahil sa ilang salik at kadahilanan na nakakaimpluwensya sa mga kalagayan ng bawat kaso. Ang mga medical negligence claims ay nangangailangan ng masusing imbestigasyon, pagkakalap ng ebidensya at pakikipag-negosasyon sa ngalan ng napinsalang tao, sa mga healthcare provider, ang nasasakdal o mga abogado ng nasasakdal, at pagrerepresenta sa biktima sa korte. Bukod dito, kapag nagsasampa ng kaso ng medical negligence sa Queensland (at sa buong Australia), may mataas na burden of proof. Ibig sabihin, kailangang patunayan ng napinsalang tao (‘ang nagsasakdal’) na hindi natupad ng healthcare professional ang kanilang tungkulin ng pangangalaga sa isang paraan na naging sanhi ng pinsala sa nagsasakdal.

Time Limits?

Ang batas na namamahala sa medical negligence claims at time limits ay nasa ilalim ng Personal Injuries Proceedings Act 2002 (‘ang Act’). Ang Seksiyon 9 (A) ng batas ay nagpapairal ng mga kinakailangan sa paunang abiso laban sa taong sasampahan ng kaso para sa medical negligence claim. Ang unang abiso ay dapat ibigay sa loob ng panahong nagtatapos sa mas maaga sa mga sumusunod:

  1. Isang buwan pagkatapos unang atasan ng claimant ang isang law practice na kumatawan sa kanya at matukoy ang iminungkahing nasasakdal; o
  2. Siyam na buwan mula sa araw ng pangyayari, o kung ang mga sintomas ng pinsala na nagmula sa aksidente ay hindi agad napansin, mula sa unang pagpapakita ng mga sintomas ng pinsala.

Ang nasabing time limits ay dapat matugunan ng nagsasakdal upang simulan ang proseso ng medical negligence claim. Mahalagang malaman din na may mga kasalukuyang limitasyon na may kinalaman at kailangang sundin sa buong panahon ng paghahain ng medical negligence claim.

Bilang karagdagan sa nabanggit, mahalagang malaman na mayroong mahigpit na limitasyon para maghain ng medical negligence claim sa Queensland. Ang pangkalahatang panuntunan ay kailangang maghain ng kaso sa loob ng tatlong taon pagkatapos ng naganap na pinsala, kung hindi ang aksyon ay pagbabawalan ng batas.

Mayroon bang mga pagkakataon na hindi nasusunod ang mga time limits na ito?

Karaniwan nang napakahirap maghain ng medical negligence claim na labas sa tatlong taong panahon sa Queensland.

Gayunpaman, mayroong mga limitadong sitwasyon kung saan maaaring palawigin ng korte ang panahon ng limitasyon. Ang mga sitwasyong ito ay maaaring maglaman ng:

  1. Kung ang pinsala o pinsalang dulot ng kapabayaan ay hindi agad nakikita at ang nagsasakdal (napinsalang tao) ay nalaman lamang nang maglaon, maaaring magsimula ang panahon ng limitasyon mula sa oras na natuklasan ang pinsalang ito.
  2. Kung ang napinsala ay mayroong ligal na kapansanan sa oras na nangyari ang kapabayaan.
  3. Kung sinubukan ng mga propesyonal sa medisina na itago ang kanilang pagkakamali o linlangin ang pasyente tungkol sa dahilan ng pinsala.
  4. Ang korte ay may kakayahan na palawigin ang panahon ng limitasyon kung natugunan ito na mayroong sapat na dahilan ang nagsasakdal para maghain ng kaso sa labas ng oras na nakatakda.

Isang halimbawa ng kaso kung saan lumampas na sa panahon ng limitasyon (mahigit sa tatlong taon pagkatapos ng pinsala) ay ang kaso ng Quinn v State of Queensland (No.2) [2016] QDC 156 (‘Quinn’). Sa kaso ni Quinn, hiniling ng nagsasakdal ang pagpapalawig ng panahon ng limitasyon para sa medical negligence claim. Ang kanyang dahilan para sa aplikasyon ay dahil sa natagalan siyang makatanggap ng ulat ng eksperto na nagpapatunay ng pagkakamali ng surgeon na nagdulot ng kanyang pinsala. Ang hukom ay ginamit ang nakaraang hatol na nagsasaad na ang ulat ng eksperto ay binubuo ng isang mahalagang katotohanan ng tiyak na katangian. Kaya sa kaso ni Quinn, ginamit ng hukom ang parehong pangangatwiran at napatunayan na ang isang natagalan na ulat ng eksperto na nagpapatunay ng pagkakamali ay maaaring magpakita ng isang mahalagang katotohanan ng tiyak na katangian at binigyan ng pahintulot na palawigin ang panahon ng limitasyon para sa aplikasyon ni Quinn sa kanyang kaso.

Ang mga nabanggit na pangyayari sa itaas ay hindi awtomatikong mangyayari at depende pa rin sa mga pangyayari sa bawat kaso at sa pagpapasya ng korte. Kaya mahalagang maghanap ng legal na payo sa lalong madaling panahon kung sakaling mayroong suspetsa ng medical negligence o pinsala.

Humingi ng Legal na Payo

Ang mga medical negligence claims ay kumplikado at may mahigpit na time limit na mahirap lusutan. Ang isang abogado ng personal injury ay makatutulong sa iyo na matukoy ang buong saklaw ng iyong mga pinsala, tiyakin na protektado ang iyong mga karapatan at makakuha ng karampatang kabayaran na nararapat sa iyo.

Si Ellie White at ang aming grupo sa Littles ay mga espesyalistang abogado sa personal injury na maaaring tumulong sa’yo sa iyong claim sa paraan ng ‘No Win No Fee’.

Like? Share it with your friends.