Tật điếc công nghiệp là gì?

Tật điếc công nghiệp là sự mất thính giác dẫn đến tổn thương các tế bào tóc ở tai trong và không thể hồi phục hoặc chữa trị. Một người chịu sự tổn thương gây mất thính giác tiếp đó có thể cần mang những công cụ hỗ trợ nghe trong suốt phần đời còn lại và/hoặc không thể trở lại làm việc. 

Nếu bạn đã chịu một tổn thương gây mất thính giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công việc ở Queensland, bạn có thể có quyền yêu cầu một khoản thanh toán bồi thường một lần theo hệ thống Bồi thường cho Người Lao động ở Queensland. Thêm vào đó, nếu bạn tin rằng người sử dụng lao động có thể có lỗi (cẩu thả) trong việc gây ra tổn thương, bạn có thể được quyền theo đuổi một yêu cầu bồi thường theo thông luật, điều này cho phép bạn yêu cầu bồi thường thiệt hại bổ sung ngoài khoản thanh toán bồi thường một lần. 

Tiêu chuẩn cho Yêu cầu Bồi thường do Tật điếc Công Nghiệp

Để đủ điều kiện thực hiện một yêu cầu bồi thường cho người lao động chịu tật điếc công nghiệp, những khoản sau phải được thỏa mãn: 

  • Cung cấp một giấy chứng nhận y tế bồi thường của người lao động đưa ra chẩn đoán về tật điếc công nghiệp của người bị tổn thương và thực hiện yêu cầu bồi thường trong khi bạn là một hoặc tất cả những: 
  1. Được xem là một người lao động theo Đạo luật Bồi thường và Phục hồi Chức năng cho Người Lao động 2003 (Workers’ Compensation and Rehabilitation Act 2003); 
  2. Thất nghiệp tạm thời, nhưng thường được xem là người lao động; hoặc 
  3. Nằm trong khoản 12 tháng từ lúc chính thức nghỉ hưu.
     

  • Đã được tuyển dụng trong khoản ít nhất năm (5) năm cho một công việc có mức độ tiếng ồn là một tác nhân đáng kể góp phần dẫn đến tật điếc công nghiệp của bạn. 

Quá trình của việc Yêu cầu Bồi thường do Tật Điếc Công nghiệp

Quá trình của việc yêu cầu bồi thường do tật điếc công nghiệp có thể phức tạp để bạn tự hiểu và điều hướng. 

Nếu yêu cầu bồi thường của bạn được chấp nhận bởi WorkCover Queensland, bạn sẽ được quyền yêu cầu nhận một khoản chi trả cho việc bồi thường dựa trên mức độ thương tật vĩnh viễn (degree of permanent impairment – ‘DPI’). Tiếp đó, WorkCover Queensland sẽ gửi bạn (người bị thương) đi tới nơi một thính học gia để đánh giá thính giác của bạn. Mục đích của buổi hẹn là nhằm chẩn đoán mức độ của sự mất thính giác dài hạn mà bạn trải qua do kết quả của công việc. Thính học gia theo đó sẽ quyết định mức độ tổn thương vĩnh viễn mà bạn phải chịu, cũng được viết tắt là DPI. 

Theo sau buổi hẹn này, bạn sẽ nhận được một Thông báo Đánh giá từ WorkCover Queensland tổng kết mức độ của sự mất thính giác và số tiền bạn được hưởng dưới dạng một Khoản Thanh toán Luật định Một lần tuân theo luật bồi thường cho người lao động dựa trên tỷ lệ phần trăm DPI. 

Tìm Tư vấn Pháp lý

Việc quan trọng là tìm tư vấn pháp lý đặc biệt liên quan đến giấy tờ Thông báo Đánh giá. Đây là do nếu sự tổn thương mất thính giác của bạn thấp hơn 20% mức độ thương tật vĩnh viễn, bạn không thể nhận khoản thanh toán một lần cũng như theo đuổi một yêu cầu bồi thường theo thông luật đối với sự mất thính giác gây ra bởi người sử dụng lao động. Vì thế, bạn có thể bỏ lỡ yêu cầu một khoản bồi thường thiệt hại đáng kể mà bạn được quyền hưởng, nếu bạn tin rằng người sử dụng lao động đã có lỗi (cẩu thả) trong việc mất thính giác của bạn. Nếu bạn tin rằng người sử dụng lao động đã có lỗi trong việc gây tổn thương, vậy việc theo đuổi một yêu cầu bồi thường theo thông luật có thể khả thi. Một yêu cầu bồi thường theo thông luật sẽ cho phép bạn yêu cầu bồi thường những thiệt hại như tổn thất về mặt kinh tế trong quá khứ và tương lai, y tế trong quá khứ và tương lai cũng như đau đớn và khổ sở và mất mát tiện nghi. 

Nếu bạn tin rằng bạn có một yêu cầu bồi thường do tật điếc công nghiệp gây ra trong quá trình làm việc của bạn, bạn nên tìm tư vấn pháp lý từ một trong các chuyên gia của chúng tôi, những người có chuyên môn về tai nạn nơi làm việc. Đội ngũ của chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một buổi tư vấn ban đầu miễn phí để trao đổi lời khuyên về triển vọng yêu cầu của bạn, yêu cầu bồi thường nào phù hợp cho trường hợp của bạn và khoản bồi thường thiệt hại mà chúng tôi tin rằng bạn được quyền yêu cầu. 

Thêm vào đó, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trên một cơ sở ‘Không Thắng, Không Tính phí’. Nếu bạn nghĩ bạn có một yêu cần bồi thường, hãy liên lạc Ellie White cho một buổi tư vấn ban đầu miễn phí để thảo luận chi tiết về tai nạn và những thương tổn của bạn. 

Nguồn: Industrial Deafness Claims QLD 

Like? Share it with your friends.