ໃນທຸກໆທຸລະກິດ ນາຍຈ້າງທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີປະກັນໄພຄ່າຊົດເຊີຍສຳຫຼັບແຮງງານ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍ ແລະການຟື້ນຟູແຮງງານ ຂອງຕົນງານ (QLD) ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂອື່ນໆຂອງປີ 2003 ກຳໜົດໃຫ້ທຸກທຸລະກິດໃນ Queensland ທີ່ຈ້າງຄົນງານໃຫ້ມີປະກັນອຸປະຕິເຫດ ແລະຄຸ້ມຄອງຄົນງານສໍາລັບທຸລະກິດທັງໝົດ ແລະນາຍຈ້າງຕ້ອງເຮັດກົມມະທັນປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດພາຍໃນ 5 ມື້ທຳການຫຼັງຈາກຈ້າງຄົນໃນ Queensland ຖ້າຫາກນາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພາຍໃນໄລຍະເວລານີ້ ອາດມີການລົງໂທດທາງກົດໝາຍຖ້າຄົນງານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຂອງນາຍຈ້າງໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກ ຄ່າຊົດເຊີຍຂອງຄົນງານກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດແລະຄ່າຈ້າງທີ່ສູນເສຍໄປ ຈາກການທີ່ຂາດວຽກໄປຍ້ອນການບາດເຈັບດັ່ງກ່າວ ລວມທັງນາຍຈ້າງເອງ ຄ່າຊົດເຊີຍຂອງຄົນງານຈະກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍທົ່ວໄປທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນບົດຄວາມນີ້, ເຮົາຈະອະທິບາຍເຖິງຄ່າຊົດເຊີຍຂອງພະນັກງານ Queensland ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ສົງໃສສໍາລັບຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນນາຍຈ້າງ ຫຼືປະຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນ Queensland ອົດ ສະ ຕາ ລີ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ຖື ວີ ຊາ ໃດ ຫນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ເຮັດ ວຽກຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດ ຫມາຍ ທຸກໆທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະໄປເຮັດປະກັນໄພຄ່າຊົດເຊີຍແຮງງານຈາກໃສດີ?

ນາຍຈ້າງສ່ວນໃຫຍ່ໃນ Queensland ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຄ່າຊົດເຊີຍສຳຫຼັບຄົນງານຜ່ານ WorkCover Queensland ທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີພະນັກງານຢ່າງໜ້ອຍ 2,000 ຄົນອາດຈະສາມາດເຮັດປະກັນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຄົນງານຂອງປີ 2003 (QLD)

WorkCover Queensland

WorkCover Queensland ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພແກ່ທຸລະກິດໃນລັດ Queensland ທີ່ຈ້າງຄົນງານ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄວນເຮັດໃນກໍລະນີຂອງການບາດເຈັບຈາກການເຮັດວຽກ
ໃນການສະຫມັກຂໍເອົານະໂຍບາຍປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ WorkCover Queensland ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ໄດ້ແກ່:
 
– ວັນທີ່ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຈ້າງຄົນ
 
– ຄ່າຈ້າງໂດຍປະມານສຳຫຼັບທຸລະກິດ
 
– ກິດຈະກຳທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທຸລະກິດ
 
– ໝາຍເລກທຸລະກິດໃນອົດສະຕາລີ (ABN)
 
– WorkCover Queensland ຈະຖາມຄໍາຖາມອື່ນໆ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ແລະລາຍລະອຽດທຸລະກິດໃນລະຫວ່າງການສະໝັກ ແລະນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເບ້ຍປະກັນໄພເພື່ອນຳເນີນການສະຫມັກໃຫ້ສຳເລັດ
 
ໃນກໍລະນີທີ່ນາຍຈ້າງຍັງສືບຕໍ່ຈ້າງຄົນງານ ນາຍຈ້າງຕ້ອງຕໍ່ອາຍຸກົມມະທຳກັບທາງ WorkCover Queensland ທຸກໆປີ WorkCover Queensland ຈະຕິດຕໍ່ນາຍຈ້າງທຸກເດືອນກໍລະກົດເມື່ອກົມມະທຳເຖິງກຳໜົດຕໍ່ອາຍຸ
 
ນອກຈາກນີ້ WorkCover Queensland ຍັງຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາທຸລະກິດໃນລັດ Queensland ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີການປະກັນໄພທີ່ພຽງພໍເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄົນງານໃນທຸກທຸລະກິດ

ການປະກັນເງິນຊົດເຊີຍສຳຫຼັບຄົນງານດ້ວຍຕົນເອງ

ການປະກັນໂດຍຕົນເອງແມ່ນມີໃຫ້ກັບອົງກອນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີພະນັກງານເຕັມເວລາຫຼາຍກວ່າ 2000 ຄົນໃນ Queensland ອົງກອນທີ່ປະກັນຕົນເອງສະຫນອງການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສໍາລັບພະນັກງານຂອງຕົນ ແທນການເຮັດປະກັນໄພກັບ WorkCover Queensland ໂດຍມີ The Workers’ Compensation Regulator
ຜູ້ດູແລການອອກໃບອະນຸຍາດການປະກັນໄພຕົນເອງໃນຄວີນແລນໃຫ້ອີກຕື່ມ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍແຮງງານ

ໃນທາງລັດຄວີນແລນຈະມີຜູ້ຄວບຄຸມຄ່າຊົດເຊີຍສຳຫຼັບຄົນງານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບການຊົດເຊີຍຂອງຄົນງານໃນຄວີນແລນ ໃນກໍລະນີ ຖ້າທ່ານໃນຖານະເປັນພະນັກງານ ຫຼືນາຍຈ້າງຮູ້ສຶກວ່າການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ ຫຼືນະໂຍບາຍຂອງເຈົ້າບໍ່ຍຸຕິທໍາ, ຫຼືມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງອື່ນໆກັບບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າສາມາດຍື່ນການກວດສອບໄດ້ໂດຍ Workers’ Compensation Regulator
ເຊີ່ງຈະມີການພິຈາລະນາ ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຂອງຄົນງານປີ 2003 ເຊິ່ງມີລະບຸເຖິງການລວມ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະວ່າໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງສຳຫຼັບຄ່າຊົດເຊີຍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດໃນກໍລະນີໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ?

ຖ້າຄົນງານໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການເຮັດວຽກ ເຂົາເຈົ້າອາດມີສິດຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຂອງພະນັກງານ ໂດຍພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕາມກົດຫມາຍ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການບາດເຈັບນັ້ນເກີດຂື້ນຈາກຜູ້ອອກແຮງງານເອງຫຼືໂດຍນາຍຈ້າງ ຄ່າຊົດເຊີຍຂອວຄົນງານອາດຈະລວມເຖິງຄ່າຊົດເຊີຍລາຍອາທິດສໍາລັບຄ່າຈ້າງທີ່ສູນເສຍໄປໃນໄລຍະການປິ່ນປົວ ຫຼືການຟື້ນຟູ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດ / ການຟື້ນຟູແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງໄປຫາທ່ານຫມໍ
ບັນຫາຄວາມຜິດ ແລະ ການລະເລີຍຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ລວມທັງການລະເລີຍຮ່ວມໂດຍຄົນງານ ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ດໍາ ເນີນ ຄະ ດີ ຕາມ ກົດ ຫມາຍ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ສໍາ ລັບ ຄວາມເສຍ ຫາຍ ແລະ ບາດ ເຈັບ ການຮຽກຮ້ອງຕາມກົດໝາຍທົ່ວໄປແມ່ນມີໃຫ້ຄົນງານທັງໝົດໃນລັດ Queensland ທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນບ່ອນເຮັດວຽກຍ້ອນການລະເລີຍຂອງນາຍຈ້າງ ຄ່າຊົດເຊີຍຂອງຄົນງານສາມາດປະກອບມີການຊົດເຊີຍຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມທຸກທໍລະມານ, ທັ້ງທາງຈິດໃຈ, ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໃນສ່ວນນີ້ນາຍຈ້າງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຄົນງານຈາກ WorkCover Queensland ຜ່ານກົມມະທຳປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ
ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງກັບ WorkCover Queensland ຖ້ານາຍຈ້າງບໍ່ມີປະກັນໄພຕົນເອງ

ການບາດເຈັບໃນການເຮັດວຽກ

ການບາດເຈັບໃນການເຮັດວຽກອາດປະກອບເຖິງ:

– ການຖືກອຸປະກອນໃດໆ ບາດ ຕັດ ຫຼືເຮັດໃຫ້ແຕກຫັກ
– ໂລກທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການເຮັດວຽກ

– ຫູໜວກຈາການເຮັດອຸດສາຫະກຳ

– ການບາດເຈັບທີ່ເກີດຂື້ນລະຫວ່າງເດີນທາງໄປ ຫຼືກັບຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ

– ການບາດເຈັບໃນຂະນະພັກ ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼືນອກບ່ອນເຮັດວຽກ

– ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດຕະເວດ ຫຼືຈິດໃຈ ເຊັ່ນຄວາມຄຽດ ຫຼືພາວະຊືມເສົ້າ

– ການເຮັດໃຫ້ໂລກທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂື້ນ

– ການເສຍຊີວິດຈາກການບາດເຈັບ ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ຫຼືອາການກຳເລີບຂອງໂລກໂດຍເກີດຈາກການເຮັດວຽກ

ການ ພັກຟື້ນ ເພື່ອ ກັບ ຄືນ ໄປ ເຮັດ ວຽກ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າຊົດເຊີຍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຈ້າງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ການຮັບກັບເຂົ້າເຮັດວຽກຄືນໃຫມ່ ສໍາລັບແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ການ ຟື້ນ ຟູ ໄດ້ ຖືກ ອອກ ແບບ ເພື່ອ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ຄົນ ງານ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ ກັບ ຄືນ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້ກ່ອນ ຫຼື ຕາມ ກໍາ ນົດ ເວ ລາ ຖ້ານາຍຈ້າງມີລູກຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ WorkCover Queensland ແລະພວກເຂົາອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຟື້ນຟູ, ເຊິ່ງອາດຈະລວມມີການປິ່ນປົວທາງການແພດແລະການດູແລຟື້ນຟູອື່ນໆຈົນກ່ວາຄົນງານຈະຟື້ນຕົວຈາກການບາດເຈັບຂອງພວກເຂົາ

ກົມມະການ ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼືຜູ້ຄ້າລາຍດຽວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າຊົດເຊີຍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຈ້າງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ການຈ້າງງານຄືນໃຫມ່ ສໍາລັບແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ການ ຟື້ນ ຟູ ໄດ້ ຖືກ ອອກ ແບບ ເພື່ອ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ຄົນ ງານ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ ກັບ ຄືນ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້ກ່ອນ ຫຼື ຕາມ ກໍາ ນົດ ເວ ລາ ຖ້ານາຍຈ້າງມີລູກຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ WorkCover Queensland ແລະພວກເຂົາອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຟື້ນຟູ, ເຊິ່ງອາດຈະລວມມີການປິ່ນປົວທາງການແພດແລະການດູແລຟື້ນຟູອື່ນໆຈົນກ່ວາຄົນງານຈະຟື້ນຕົວຈາກການບາດເຈັບ
 
ຢ່າງໃດກໍຕາມຫາກເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດເຖິງຈະຖືກຕ້ອງ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ມາຫາເຮົາໄດ້ເລີຍ
ບໍລິສັດ Littles ຂອງເຮົາມີນະໂຍບາຍ “No win No fee ບໍ່ຊະນະຄະດີ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ” ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍຮັບຄຳປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຟຣີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງສະຖານະການຂອງທ່ານ ສີ່ງທີ່ທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຕົວເລືອກທັງໝົດຂອງທ່ານ
 
ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ຜ່ານທາງ:
Email: wapir@littles.co
ຂໍ້ຄວາມ (Direct message)
ຫຼືຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີໂທ
0478 770 556 
(ທ. ອ໋ອງ ວະລັນ ອະພິລັດກະເສມ)

Like? Share it with your friends.