Bồi thường cho tật điếc công nghiệp QLD

Tật điếc công nghiệp là gì?

Tật điếc công nghiệp là sự mất thính giác dẫn đến tổn thương các tế bào tóc ở tai trong và không thể hồi phục hoặc chữa trị. Một người chịu sự tổn thương gây mất thính giác tiếp đó có thể cần mang những công cụ hỗ trợ nghe trong suốt phần đời còn lại và/hoặc không thể trở lại làm việc. 

Nếu bạn đã chịu một tổn thương gây mất thính giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công việc ở Queensland, bạn có thể có quyền yêu cầu một khoản thanh toán bồi thường một lần theo hệ thống Bồi thường cho Người Lao động ở Queensland. Thêm vào đó, nếu bạn tin rằng người sử dụng lao động có thể có lỗi (cẩu thả) trong việc gây ra tổn thương, bạn có thể được quyền theo đuổi một yêu cầu bồi thường theo thông luật, điều này cho phép bạn yêu cầu bồi thường thiệt hại bổ sung ngoài khoản thanh toán bồi thường một lần. 

Tiêu chuẩn cho Yêu cầu Bồi thường do Tật điếc Công Nghiệp

Để đủ điều kiện thực hiện một yêu cầu bồi thường cho người lao động chịu tật điếc công nghiệp, những khoản sau phải được thỏa mãn: 

  • Cung cấp một giấy chứng nhận y tế bồi thường của người lao động đưa ra chẩn đoán về tật điếc công nghiệp của người bị tổn thương và thực hiện yêu cầu bồi thường trong khi bạn là một hoặc tất cả những: 
  1. Được xem là một người lao động theo Đạo luật Bồi thường và Phục hồi Chức năng cho Người Lao động 2003 (Workers’ Compensation and Rehabilitation Act 2003); 
  2. Thất nghiệp tạm thời, nhưng thường được xem là người lao động; hoặc 
  3. Nằm trong khoản 12 tháng từ lúc chính thức nghỉ hưu.
     

  • Đã được tuyển dụng trong khoản ít nhất năm (5) năm cho một công việc có mức độ tiếng ồn là một tác nhân đáng kể góp phần dẫn đến tật điếc công nghiệp của bạn. 

Quá trình của việc Yêu cầu Bồi thường do Tật Điếc Công nghiệp

Quá trình của việc yêu cầu bồi thường do tật điếc công nghiệp có thể phức tạp để bạn tự hiểu và điều hướng. 

Nếu yêu cầu bồi thường của bạn được chấp nhận bởi WorkCover Queensland, bạn sẽ được quyền yêu cầu nhận một khoản chi trả cho việc bồi thường dựa trên mức độ thương tật vĩnh viễn (degree of permanent impairment – ‘DPI’). Tiếp đó, WorkCover Queensland sẽ gửi bạn (người bị thương) đi tới nơi một thính học gia để đánh giá thính giác của bạn. Mục đích của buổi hẹn là nhằm chẩn đoán mức độ của sự mất thính giác dài hạn mà bạn trải qua do kết quả của công việc. Thính học gia theo đó sẽ quyết định mức độ tổn thương vĩnh viễn mà bạn phải chịu, cũng được viết tắt là DPI. 

Theo sau buổi hẹn này, bạn sẽ nhận được một Thông báo Đánh giá từ WorkCover Queensland tổng kết mức độ của sự mất thính giác và số tiền bạn được hưởng dưới dạng một Khoản Thanh toán Luật định Một lần tuân theo luật bồi thường cho người lao động dựa trên tỷ lệ phần trăm DPI. 

Tìm Tư vấn Pháp lý

Việc quan trọng là tìm tư vấn pháp lý đặc biệt liên quan đến giấy tờ Thông báo Đánh giá. Đây là do nếu sự tổn thương mất thính giác của bạn thấp hơn 20% mức độ thương tật vĩnh viễn, bạn không thể nhận khoản thanh toán một lần cũng như theo đuổi một yêu cầu bồi thường theo thông luật đối với sự mất thính giác gây ra bởi người sử dụng lao động. Vì thế, bạn có thể bỏ lỡ yêu cầu một khoản bồi thường thiệt hại đáng kể mà bạn được quyền hưởng, nếu bạn tin rằng người sử dụng lao động đã có lỗi (cẩu thả) trong việc mất thính giác của bạn. Nếu bạn tin rằng người sử dụng lao động đã có lỗi trong việc gây tổn thương, vậy việc theo đuổi một yêu cầu bồi thường theo thông luật có thể khả thi. Một yêu cầu bồi thường theo thông luật sẽ cho phép bạn yêu cầu bồi thường những thiệt hại như tổn thất về mặt kinh tế trong quá khứ và tương lai, y tế trong quá khứ và tương lai cũng như đau đớn và khổ sở và mất mát tiện nghi. 

Nếu bạn tin rằng bạn có một yêu cầu bồi thường do tật điếc công nghiệp gây ra trong quá trình làm việc của bạn, bạn nên tìm tư vấn pháp lý từ một trong các chuyên gia của chúng tôi, những người có chuyên môn về tai nạn nơi làm việc. Đội ngũ của chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một buổi tư vấn ban đầu miễn phí để trao đổi lời khuyên về triển vọng yêu cầu của bạn, yêu cầu bồi thường nào phù hợp cho trường hợp của bạn và khoản bồi thường thiệt hại mà chúng tôi tin rằng bạn được quyền yêu cầu. 

Thêm vào đó, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trên một cơ sở ‘Không Thắng, Không Tính phí’. Nếu bạn nghĩ bạn có một yêu cần bồi thường, hãy liên lạc Ellie White cho một buổi tư vấn ban đầu miễn phí để thảo luận chi tiết về tai nạn và những thương tổn của bạn. 

Nguồn: Industrial Deafness Claims QLD 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

新州工伤赔偿须知

在澳大利亚,每一个州属和领地有着不同的工伤赔偿机制、负责单位以及法律。近年来,新南威尔士在工伤赔偿的法律上产生了不少的变化。按照不同地区的法律制度,你能获得的赔偿也会因然而异。  工伤意外的发生可以非常突然,你或身边的同事有可能非常震惊、害怕以及不知所措。伤者有可能被带到医院、家庭医生的门诊甚至没有治疗就径自回家休息。另外一种可能就是因工作产生的疾病或者受伤是随时间累积而现形,一般在这种情况患者都不太确定到底能不能算是工伤以及有没有获得赔偿的可能。  为了确保你的利益,请往下阅读,了解应对工伤的基础知识。  工作时受伤怎么办? 及时获得所需诊断以及治疗 ,获得“能力评估假条/证明” (Certificate of Capacity,简称CoC),请医生或雇主发给保险公司。  尽快通知雇主,提供相关信息,例如受伤以及事故发生细节包括日期、时间以及地点。雇主必须通知保险公司。  联系立德事务所 – 工伤赔偿专家。工伤赔偿的制度复杂,涉及面广。如果你的意外严重以及涉嫌雇主疏忽,究竟你有没有资格获得一次性赔偿呢?保险公司聘请的调查人员(Factual investigator) 是否能准确陈述事发经过呢?  工伤保险能提供哪方面的赔偿或协助呢? 报销您因工伤而产生的治疗费用,例如理疗(Physio)、复建 (Rehab),专科预约等  提供您受伤期间因无法工作而导致的收入损失  拟定协助您回到工作岗位(Return...

Read More