Bồi thường cho người lao động ở Queensland: Hỗ trợ cho những người ứng cứu đầu tiên và những nhân viên cấp cứu

Đại dịch là một lời nhắc nhở kịp thời về lòng dũng cảm và vị tha của những người ứng cứu đầu tiên và những nhân viên cấp cứu khác. 

Báo cáo năm 2018 của Beyond Blue tiết lộ rằng ⅓  số nhân viên dịch vụ khẩn cấp hiện tại có mức độ đau khổ tâm lý cao hoặc rất cao, và ¼  số người từng ứng cứu đầu tiên mắc chứng Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Post-traumatic stress disorder – PTSD). Những sửa đổi gần đây đối với chương trình bồi thường cho người lao động của Queensland sẽ hỗ trợ những người ứng cứu đầu tiên và những nhân viên cấp cứu khác khi đưa ra yêu cầu bồi thường cho người lao động đối với PTSD. 

Những sửa đổi, bổ sung trong pháp luật

Vào 12.05.2021, luật đã được thông qua, sửa đổi Đạo luật Bồi thường và Phục hồi cho Người lao động 2003 (QLD) (Workers’ Compensation and Rehabilitation Act – “Đạo luật”). Những sửa đổi này bao gồm việc đưa vào tiểu mục 3BA, cung cấp một lộ trình nộp đơn yêu cầu bồi thường cho người lao động riêng cho những người ứng cứu đầu tiên và những nhân viên cấp cứu khác đã được chẩn đoán mắc PTSD. 

Các sửa đổi thay đổi các yêu cầu trước đây đối với người lao động về việc chứng minh tình trạng PTSD của họ là một chấn thương liên quan đến công việc. PTSD sẽ được coi là một chấn thương liên quan đến công việc trong các trường hợp: – 

1. Chứng PTSD đã được chẩn đoán bởi bác sĩ tâm thần; và 

2. Người lao động đã được tuyển dụng vào bất kỳ thời điểm nào trước khi được ghi nhận là “người ứng cứu đầu tiên” hoặc “nhân viên đủ điều kiện”. 

Với việc tình trạng PTSD được cho là liên quan đến công việc của nhân viên ứng cứu đầu tiên hoặc của nhân viên đủ điều kiện, các điều khoản mới đã đảo ngược nghĩa vụ chứng minh trừ khi có bằng chứng ngược lại. 

Trước đây, người lao động đã gặp khó khăn khi cố gắng chấp nhận chấn thương tâm lý của họ là chấn thương liên quan đến công việc, vì vậy việc áp dụng mô hình giả định cho những người ứng cứu đầu tiên và nhân viên cấp cứu là một thay đổi đáng hoan nghênh. 

“Người ứng cứu đầu tiên” là ai?

Theo s 36EB của Đạo luật, một người được coi là người ứng cứu đầu tiên nếu họ là nhân viên hoặc tình nguyện viên có liên quan, được tuyển dụng vào một vị trí hoặc nghề nghiệp được quy định theo Quy định Phục hồi và Bồi thường cho Công nhân 2014 (Workers’ Compensation and Rehabilitation Regulation 2014 – ‘Quy định’), cụ thể là: – 

a. Nhân viên cấp cứu ngoài bệnh viện, với thời gian đào tạo ngắn khoảng vài tuần, thường là những người tình nguyện; 

b. Nhân viên bảo vệ trẻ em (được ủy quyền); 

c. Nhân viên Dịch vụ Cải huấn; 

d. Viên chức Sở Cứu hỏa; 

đ. Thành viên của SES hoặc đơn vị dịch vụ khẩn cấp; 

f. Thành viên của một đội cứu hỏa nông thôn; 

g. Lính cứu hỏa hoặc lính cứu hỏa tình nguyện; 

h. Cảnh sát và tân binh; 

i. Thành viên Đoàn viên thanh niên Tư pháp; 

j. Các bác sĩ hoặc y tá làm việc trong các lĩnh vực như cấp cứu và chăm sóc chấn thương; và 

k. Một nghề thuộc khu vực tư nhân tương ứng với một nghề được liệt kê ở trên. 

Có một yêu cầu bổ sung rằng công việc của người đó yêu cầu họ phải ứng phó với các sự cố đe dọa đến tính mạng hoặc chấn thương, và trong thời gian đó có thể rất quan trọng để ngăn ngừa tử vong hoặc thương tích thực tế hoặc tiềm tàng cho người khác, hoặc để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại cho tài sản hoặc môi trường 

Ai là “nhân viên đủ điều kiện”?

Nhân viên đủ điều kiện là những nhân viên hoặc tình nguyện viên có liên quan, được tuyển dụng bởi một trong các cơ quan sau của Chính quyền tiểu bang: – 

a. Dịch vụ xe cứu thương; 

b. Dịch vụ bảo vệ trẻ em; 

c. Dịch vụ cải huấn; 

d. Dịch vụ Cứu hỏa và Khẩn cấp; 

đ. Cảnh sát Hành chính; và 

f. Tư pháp thanh niên. 

Không phải tất cả nhân viên của các bộ phận này đều đáp ứng định nghĩa về nhân viên đủ điều kiện. Đạo luật quy định một yêu cầu bổ sung rằng công việc của người đó yêu cầu họ phải trải qua nhiều lần hoặc tiếp xúc nhiều với các chi tiết rõ nét của các sự cố đau thương, thông qua: – 

a. Việc tham dự hiện trường các sự cố đau thương; 

b. Việc trải qua những sự cố đau thương khi chúng xảy ra với người khác; hoặc 

c. Việc điều tra, xem xét hoặc đánh giá các sự cố đau thương đã xảy ra với người khác. 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn cần hỗ trợ liên quan đến chấn thương lao động, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

新州工伤赔偿须知

在澳大利亚,每一个州属和领地有着不同的工伤赔偿机制、负责单位以及法律。近年来,新南威尔士在工伤赔偿的法律上产生了不少的变化。按照不同地区的法律制度,你能获得的赔偿也会因然而异。  工伤意外的发生可以非常突然,你或身边的同事有可能非常震惊、害怕以及不知所措。伤者有可能被带到医院、家庭医生的门诊甚至没有治疗就径自回家休息。另外一种可能就是因工作产生的疾病或者受伤是随时间累积而现形,一般在这种情况患者都不太确定到底能不能算是工伤以及有没有获得赔偿的可能。  为了确保你的利益,请往下阅读,了解应对工伤的基础知识。  工作时受伤怎么办? 及时获得所需诊断以及治疗 ,获得“能力评估假条/证明” (Certificate of Capacity,简称CoC),请医生或雇主发给保险公司。  尽快通知雇主,提供相关信息,例如受伤以及事故发生细节包括日期、时间以及地点。雇主必须通知保险公司。  联系立德事务所 – 工伤赔偿专家。工伤赔偿的制度复杂,涉及面广。如果你的意外严重以及涉嫌雇主疏忽,究竟你有没有资格获得一次性赔偿呢?保险公司聘请的调查人员(Factual investigator) 是否能准确陈述事发经过呢?  工伤保险能提供哪方面的赔偿或协助呢? 报销您因工伤而产生的治疗费用,例如理疗(Physio)、复建 (Rehab),专科预约等  提供您受伤期间因无法工作而导致的收入损失  拟定协助您回到工作岗位(Return...

Read More

 REST Superannuation 에 가입되어 있나요

원문보기: https://littles.co/do-you-have-insurance-with-rest/ 법무법인 리틀즈 허지원 변호사입니다.  호주에서 Retail business에서 일한 경우, 즉 소매업계에 일하게 되면 REST Super라는 연금보험에 가입하게 되는 경우가 있습니다. REST Super에...

Read More