Bồi thường cho Người lao động ở QLD: Thời hiệu và các thời hạn khác đối với các Yêu cầu Bồi thường cho Người lao động mà bạn cần biết 

Bồi thường cho Người lao động ở QLD: Thời hiệu và các thời hạn khác đối với các Yêu cầu Bồi thường cho Người lao động mà bạn cần biết

Luật pháp ở Queensland áp đặt các giới hạn thời gian nghiêm ngặt, được gọi thời hiệu. Một vụ kiện hay yêu cầu dân sự phải được đưa ra tòa trong thời hiệu quy định. Người yêu cầu bồi thường phải biết được các khung thời gian theo luật định này, việc không tuân thủ các quy định về thời gian đó thể nghĩa bạn không thể đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại, ngay cả khi điều đó sở. Một do thường được viện dẫn cho việc áp đặt thời hiệu nguyên tắc cho rằng khi một vụ việc được đưa ra trước tòa án càng muộn thì việc thực thi công càng trở nên kém hiệu quả hơn. 

Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld)

Như một điểm khởi đầu quy tắc chung, mục 11 của Đạo luật về Thời hiệu Tố tụng 1974 (Qld) áp đặt thời hạn ba (3) năm đối với các vụ kiện liên quan đến thương tích nhân. Điều này bao gồm các yêu cầu bồi thường của người phụ thuộc, theo đó các khoản bồi thường được yêu cầu liên quan đến thiệt hại do cái chết của người khác đem lại 

Các giới hạn thời gian khác được quy định bởi luật điều chỉnh đối với từng loại thương tích cụ thể, đặc biệt đối với thủ tục tiền tố tụng. Dưới đây phần kiểm tra ngắn gọn không đầy đủ về các thời hiệu các thời hạn liên quan đối với các yêu cầu bồi thường cho người lao động. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc xác định thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại do thương tích nhân thường phụ thuộc vào thực tế do đó, người yêu cầu bồi thường nên tìm vấn pháp kịp thời về vấn đề này. 

Giới hạn thời gian cụ thể đối với yêu cầu bồi thường cho người lao động

Nhìn chung, yêu cầu bồi thường thiệt hại được thực hiện theo Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Workers’ Compensation and Rehabilitation Act 2003) (Qld), phải được đưa ra trong vòng ba (3) năm kể từ ngày bị thương. Tương tự, yêu cầu bồi thường của người phụ thuộc phát sinh từ một sự cố tại nơi làm việc cũng phải được đưa ra trong vòng ba (3) năm kể từ ngày xảy ra thương tích. Tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường cũng nên biết về quy định tại mục 235A của Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld), theo đó, đối với các thương tích kéo dài trong một khoảng thời gian tại nơi làm việc, chẳng hạn như chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại, ngày của thương tích được coi ngày người yêu cầu bồi thường lần đầu tiên tham vấn ý kiến của chuyên gia y tế về thương tích. 

Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld) áp đặt các giới hạn thời gian khác đối với các thủ tục tiền tố tụng người yêu cầu bồi thường nên biết. Theo mục 131 của Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld), đơn yêu cầu bồi thường phải được thực hiện trong vòng sáu (6) tháng sau khi phát sinh quyền được bồi thường cho thương tích, thường ngày xảy ra thương tích tại nơi làm việc. Chỉ những trường hợp hạn chế mới cho phép người lao động nộp đơn xin bồi thường ngoài khoảng thời gian này, chẳng hạn như quyết định của hội đồng giám định y tế rằng những trường hợp đặc biệt về bản chất y học. 

Một giới hạn thời gian khác cần xem xét thời hạn liên quan đến việc nộp đơn cho quan Quản Bồi thường cho Người lao động. Trong trường hợp WorkCover Queensland, hoặc một công ty bảo hiểm nhân, đưa ra quyết định người yêu cầu không đồng ý, đơn xin xem xét thường phải được gửi cho quan quản trong vòng ba (3) tháng. Các giới hạn thời gian khác thể áp dụng cho các yêu cầu được điều chỉnh bởi Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld) những điều trên không nên được coi một danh sách đầy đủ.

Gia hạn Thời hiệu

một số trường hợp trong đó thời hạn yêu cầu bồi thường cho người lao động sẽ được kéo dài hơn thời hạn ba (3) năm (thời hạn chung). Những trường hợp như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở: – 

  1. Nếu trước sáu (6) tháng trước khi kết thúc thời hạn chung, công ty bảo hiểm liên quan đưa ra Thông báo Đánh giá, thủ tục tố tụng có thể được tiến hành trong vòng sáu (6) tháng sau khi công ty bảo hiểm đưa ra Thông báo Đánh giá. Ngoài ra, nếu trong vòng sáu (6) tháng sau khi công ty bảo hiểm đưa ra Thông báo Đánh giá, và người yêu cầu thông báo cho công ty bảo hiểm rằng họ không đồng ý với mức độ thương tật vĩnh viễn được nêu trong đó, thì trong vòng sáu (6) tháng sau khi Hội đồng Giám định Y tế quyết định mức độ thương tật vĩnh viễn;

  2. Nếu trước khi kết thúc thời hạn chung, người yêu cầu yêu cầu công ty bảo hiểm đánh giá mức độ thương tật vĩnh viễn của họ và công ty bảo hiểm chưa cung cấp Thông báo Đánh giá, thủ tục tố tụng có thể được tiến hành trong vòng sáu (6) tháng sau khi công ty bảo hiểm đưa ra Thông báo Đánh giá, hoặc Hội đồng Giám định Y tế quyết định mức độ thương tật vĩnh viễn đang tranh cãi; và

  3. Nếu, trước khi kết thúc thời hạn chung, bạn đã nộp đơn yêu cầu bồi thường, việc này đã trở thành đối tượng của việc xem xét hoặc kháng cáo và đơn không được chấp nhận, thủ tục tố tụng có thể được tiến hành trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi đơn yêu cầu bồi thường được chấp nhận. Ngoài ra, nếu trước khi thời hạn chung hết hạn (tức là trong vòng sáu (6) tháng sau khi đơn được chấp nhận), người yêu cầu yêu cầu công ty bảo hiểm giám định thương tật nhưng không đồng ý với mức độ thương tật vĩnh viễn, trong vòng sáu (6) tháng sau khi Hội đồng Giám định Y tế quyết định mức độ thương tật vĩnh viễn.

Kết luận

một số giới hạn thời gian thể áp dụng cho yêu cầu bồi thường được đưa ra theo Đạo luật Phục hồi Bồi thường cho Người lao động 2003 (Qld). Hệ lụy của việc không hành động trong các giới hạn thời gian này thể thảm họa đối với các bên yêu cầu bồi thường. Do đó, điều quan trọng người yêu cầu cần phải hành động nhanh chóng nhận vấn pháp kịp thời trong trường hợp họ muốn làm như vậy. 

Like? Share it with your friends.

Contact the Author

Topics

More Articles

新南威爾士(NSW)CTP索賠:發生於2023年4月1日或之後的汽車事故

如果您在2023年4月1日或之後在新南威爾士(NSW)參與了一起汽車事故,您的索賠將受到《Motor Accident Injuries Act 2017》(以下簡稱“該法”)和《Motor Accident Injuries Regulation 2017》(以下簡稱“該規例”)的規範。 簡而言之,該法和該規例提供了以下內容:  在汽車事故中受傷的所有人(無論是否有過錯)可能有資格在事故發生後的首52週(12個月)內獲得法定福利。這些法定福利包括因受傷而無法工作而導致的薪資損失的每週福利,以及合理且必要的醫療治療費用。  在最初的52週(12個月)過後,只有不或不主要為事故負有過錯並且未遭受“閾值損傷”(如該法所定義)的人有資格在此最初的52週(12個月)期限之外申請法定福利,並可能有資格獲得共同法律賠償。我們將在下文詳細解釋這一點。 什麼是“閾值損傷”?  該法第1.6(1)條將閾值損傷定義為:  軟組織損傷;和/或   不被視為認可的精神疾病的心理或精神損傷。  第(2)條將“軟組織損傷”定義為:   (2)“軟組織損傷是對連接、支撐或包圍身體結構或器官的組織(如肌肉、肌腱、韌帶、半月板、軟骨、筋膜、纖維組織、脂肪、血肉和滑液膜)的損傷,但不包括對神經的損傷或肌腱、韌帶、半月板或軟骨的完全或部分撕裂。”   該規例進一步提供 [第4條]: ...

Read More

ฉันควรเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บจากการทำงานหรือไม่ หากนายจ้างฉันเป็นคนจ่ายค่ารักษาอยู่แล้ว

เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง  ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่ากายภาพบำบัดอยู่และพวกเขากำลังถูกรักษาโดย “แพทย์ประจำจากบริษัท” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้นายจ้างมักจะจ่ายเงิน และอนุมัติคำขอให้ “ลาป่วย” ของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานอยู่ทุกครั้ง  เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง  ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่ากายภาพบำบัดอยู่และพวกเขากำลังถูกรักษาโดย “แพทย์ประจำจากบริษัท” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้นายจ้างมักจะจ่ายเงิน และอนุมัติคำขอให้ “ลาป่วย” ของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานอยู่ทุกครั้ง  เรามักจะได้ยินจากผู้รับบริการของเราหลายท่านที่มาหาเราว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะเรียกร้อง  ค่าสินไหมทดแทนเพราะนายจ้างของพวกเขากำลังช่วยพวกเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาล...

Read More